Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1. Hondengedragsdeskundige: Demi Reunis

1.2. De klant: de particulier of hondenprofessional die de hondengedragsdeskundige opdracht geeft inzake een advies, en/of die lessen volgt of een andere dienst van de hondengedragsdeskundige afneemt.

1.3 Een advies: een advies, therapie of persoonlijke training (in een begeleidingsprogramma) e.d. die de hondengedragsdeskundige aan de klant verstrekt om de hond te helpen of een opdracht van een hondenprofessional zoals voor het schrijven van artikelen, consultaties of een coachtraject.

1.4. Inlichtingenfiche: fiche waar de gegevens, leefomgeving en situatie van de klant en de hond verzameld worden. Deze word gebruikt om een gepaste training of advies te voorzien.

1.5. Hond: hond(en) van de klant waarvoor de klant hulp vraagt bij de hondengedragsdeskundige.

1.6. De website: de website met de domeinnaam www.houseofcani.be

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de hondengedragsdeskundige en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de hondengedragsdeskundige als de klant.

2.2. Hondengedragsdeskundige behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Hondengedragsdeskundige stelt de klant hier ten minste een maand voor de ingangsdatum van op de hoogte. De klant kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 3 Rechten en plichten de klant

3.1. Bij wijziging of verhindering dient de klant dit uiterlijk 48 uur op voorhand van de afspraak te melden bij de hondengedragsdeskundige. Afmeldingen na deze tijd en op de dag zelf, worden volgens normaal tarief zoals afgesproken in rekening gebracht, tenzij in geval van heirkracht.

Artikel 4 Rechten en plichten hondengedrags­deskundige

4.1. Hondengedragsdeskundige gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om en zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

4.2. Hondengedragsdeskundige is door de bevestiging op de website van de algemene voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten en te handteren zonder de hond met opzet te verwonden.

4.3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) de hondengedragsdeskundige niet bij machte is om advies te verlenen, wordt de klant hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op hondengedragsdeskundige. Het advies wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.

4.4. Hondengedragsdeskundige kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Hondengedragsdeskundige is in dit geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de klant verschuldigd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Hondengedragsdeskundige is niet aansprakelijk voor schade in, aan of rond de woning, schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door de hondengedragsdeskundige moet worden uitgevoerd, dan wel voor schade aan zaken of goederen welke zich hier bevinden.

5.2. Hondengedragsdeskundige is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de woning, schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door de hondengedragsdeskundige moet worden uitgevoerd.

5.3. De klant is aansprakelijk voor alle schade geleden door hondengedragsdeskundige of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de klant verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de klanten van de betreffende betrokken honden gedeeld.

5.4. Hondengedragsdeskundige is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwonding van de hond van de klant of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond van de klant.

5.5. De klant is gehouden de onkosten, die de hondengedragsdeskundige ter uitvoering van de opdracht moet maken, te vergoeden. Voor zover mogelijk zal de hondengedragsdeskundige over deze onkosten contact opnemen met de klant voordat hondengedragsdeskundige onkosten maakt.

Artikel 6 Betalingen

6.1. Alle prijzen weergegeven.

6.2. De klant is aan de hondengedragsdeskundige een loon verschuldigd zoals partijen bij overeenkomst hebben afgesproken.

6.3. Betalingen dienen vooraf contant of per bank te geschieden. Mocht de betaling voor het ingaan van de dienst niet voldaan zijn, heeft de hondengedragsdeskundige het recht de dienst niet uit te voeren. Indien afgesproken wordt een factuur opgemaakt.

6.4. Indien de klant geen inlichtingenfiche invult of filmpjes van de hond niet doorstuurt wanneer de hondengedragsdeskundige deze expliciet opvraagt. Behoudt de hondengedragsdeskundige zich het recht om een meerprijs van 25 euro te vragen tijdens de afspraak.

6.5. De factuur dient voldaan te worden voor de vervaldatum. Indien dit niet het geval is zal er een administratieve kost aangerekend worden van 15 euro. Bij aanhoudende wanbetaling zal er een incassobureau aangesteld worden.

6.6. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van de klant is hondengedragsdeskundige gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.

6.7. De prijzen op de website zijn exclusief kilometervergoeding. Kilometervergoeding bedraagt €0.5/km voor enkel de heenrit, beginnende bij M. Courtmansstraat 19 Bus 001 2600 Berchem.

6.8. Indien een consult of een afspraak uitloopt zal er een meerprijs worden aangerekend.

Artikel 7 Belgisch recht

7.1. Op de overeenkomst tussen de klant en hondengedragsdeskundige is het Belgisch recht van toepassing.